เชิงรุก-เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559


กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก – เยี่ยมบ้านนักเรียน เส้นทางสบเมย บ้านแม่บาง บ้านแม่หลุย บ้านจอลือใต้ บ้านจอลือเหนือ

Advertisements