ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคคล

  • สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและจากระเบียบสะสม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน

  • สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา

  • สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจความถนัดและความสามารถ
  • ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจความถนัดและความสามารถ
  • ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา

ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา

  • สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก

  • สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก

 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. จัดทำระเบียนสะสมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆได้แก่ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพข้อมูล
เกี่ยวกับผลการเรียนข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพข้อมูลการวางเป้าหมายในอนาคต

2. ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมินSDQซึ่งมีทั้งหมด3ฉบับได้แก่

2.1 แบบประเมินตนเองSDQ(ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
2.2 แบบประเมินตนเองSDQ(ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
2.3 แบบประเมินตนเองSDQ(ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน)

3. ประเมินนักเรียนตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์EQโดยมีการแปลผลเป็น3ด้านคือเก่งดีมีสุข

4. วิเคราะห์นักเรียนทั้ง9ด้านตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลดังต่อไปนี้

4.1 ด้านความสามารถของนักเรียน
– ด้านการเรียน
– ด้านความสามารถ
4.2 ด้านสุขภาพร่างกาย
4.3 ด้านสุขภาพและพฤติกรรม(พิจารณาแบบประเมินSDQ3ชุด)
4.4 ด้านครอบครัว
4.5 ด้านเศรษฐกิจ
4.6 ด้านการคุ้มครองของนักเรียน
4.7 ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
4.8 ด้านความฉลาดทางอารมณ์(พิจารณาแบบประเมินEQ)
4.9 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5. ประเมินผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล(ตามข้อ3)โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่มได้แก่

– กลุ่มปัญหา(ป)
– กลุ่มเสี่ยง(ส)
– กลุ่มปกติ(-)

6. ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนจากผู้ปกครองโดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

7. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนดังนี้

– หากเด็กอยู่กลุ่มปกติ ดำเนินการส่งเสริมดำเนินการส่งต่อเขียนรายงาน
– หากเด็กมีปัญหา ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหาดำเนินการแก้ไขสรุปผลเขียนรายงาน
ตามแบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น,การบันทึกการส่งต่อ,แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน

8.จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน(Clasroommeeting)โดยจัดเอกสารสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

Advertisements